CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70.23% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70.23% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

อัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน

หากคุณเทรดค่าเงิน คุณจะต้องเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือมูลค่าเงินของประเทศหนึ่งเทียบกับมูลค่าเงินของอีกประเทศหรือภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป คุณต้องใช้เงินปอนด์มากเท่าใดหากต้องการซื้อเงินหนึ่งยูโร เราจะแสดงให้คุณดูว่าเหตุใดคำตอบจึงสำคัญHow many pounds does it take to buy one euro? We'll show you why the answer is so important.

เมื่อคุณเทรดในตลาดเงิน จะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์เมื่อตัดสินใจเลือกค่าเงินที่จะเทรด ค่าเงินที่จะซื้อและขาย รวมถึงระดับราคา

ค่าเงินได้รับอิทธิพลจาก:

  • ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • การคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
  • ผลกระทบจากภูมิศาสตร์การเมือง
  • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและที่คาดการณ์ในเศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน

จากนี้ เราจะอธิบายผลกระทบที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีต่อค่าเงิน

อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อสกุลเงินและค่าเงินอย่างไร

พูดโดยรวมก็คือเมื่อตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในอนาคตกลับมีแนวโน้มที่จะส่งผลตรงกันข้าม

แรงผลักดันหลักของความสัมพันธ์ดังกล่าวก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยมักกระตุ้นให้เงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามาในเศรษฐกิจเนื่องจากคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ดีกว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น การปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เงินทุนระยะสั้นไหลออก จึงทำให้ค่าเงินอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

The main driving force for this correlation is that higher interest rates often encourage short-term capital inflows to an economy on the expectation of a better rate of return from a higher interest rate. A lowering of interest rates in the future would likely encourage an outflow of short-term capital, thereby pushing the currency lower against other currencies.

อิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ย

มีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งอิทธิพลต่อระดับค่าเงินและระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจมีในอนาคต ในประเทศต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก ธนาคารกลางของประเทศหรือภูมิภาคจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาระดับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหากเห็นว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งแต่รู้สึกกังวลกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ วัตถุประสงค์ก็คือการหยุดยั้งไม่ให้เศรษฐกิจ ‘ร้อนแรงเกินไป’ และชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นลบและคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ธนาคารกลางก็อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น เมื่อพยายามพิจารณาอนาคตของอัตราดอกเบี้ย คุณจะต้องดูการตัดสินใจและแถลงการณ์ของธนาคารกลาง รายงานการประชุมของธนาคารกลาง และดูการแสดงออกของผู้มีอำนาจตัดสินใจในคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางประกอบกัน

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจอนาคตของอัตราดอกเบี้ยยังทำให้คุณได้รับมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและที่คาดการณ์ระหว่างสองประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาค่าเงิน

เมื่อคิดว่าตลาดเงินเป็นตลาดมูลค่าที่สัมพันธ์กัน (เช่น การเทรดมูลค่าของเงินสกุลหนึ่งโดยเทียบเคียงกับอีกสกุล) ระดับและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งจึงไม่ใช่ตัวกำหนดราคา แต่เป็นการคาดว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดในอนาคต

เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

Line-website.png