CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Cổng thông tin khách hàng

Cho dù bạn là khách hàng hay Người giới thiệu, Cổng thông tin khách hàng của Hantec Markets cho phép truy cập và kiểm soát đầy đủ (các) tài khoản giao dịch của bạn. Cổng thông tin khách hàng cho phép quản lý và theo dõi tất cả các tài khoản giao dịch ở một nơi. Xem số dư tài khoản, chuyển tiền và xem các vị trí mở, đang chờ xử lý và trước đó.

Chọn Loại Tài Khoản

Chủ tài khoản giao dịch

IB & Đối tác sản phẩm

Đặc trưng

Kiểm soát toàn diện đáp ứng khả năng sử dụng đơn giản

Tổng quan về tài khoản

SLuôn cập nhật thông tin tài khoản quan
itrọng như số dư tài khoản,
vốn chủ sở hữu, tiền tệ cơ sở và đòn bẩy..

Line-website.png